TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน 20 จังหวัด
  • หรือ ผู้สมัคร หรือผู้ปกครอง มีทะเบียนบ้านอยู่ในภาคอีสาน 20 จังหวัด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3