TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มีนาคม – 16 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • การบริหารองค์การ
  • การบริหารท้องถิ่น
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 11, 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 13)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,050 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์