TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.สวนดุสิต 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา ม.สวนดุสิต 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 5 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอาหาร-กรุงเทพ
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-กรุงเทพ
   • การกำหนดและการประกอบอาหาร-กรุงเทพ
   • (หน้า 6)
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-สุพรรณบุรี
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ตรัง
   • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ลำปาง
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์-กรุงเทพ
   • (หน้า 7)
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานบริการ-กรุงเทพ
   • ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง-สุพรรณบุรี
   • การท่องเที่ยว-ตรัง
   • ธุรกิจการบิน-ลำปาง
   • ธุรกิจการบิน-หัวหิน
   • (หน้า 9)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย-สุพรรณบุรี
   • การศึกษาปฐมวัย-นครนายก
   • การศึกษาปฐมวัย-ลำปาง
   • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • เลขานุการทางการแพทย์-กรุงเทพ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก-กรุงเทพ
   • การบริการลูกค้า-กรุงเทพ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-กรุงเทพ
   • (หน้า 13)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 575 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือยื่นผลงาน และ/หรือยื่นผลการสอบต่างๆ และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบทักษะพิเศษ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15