TCAS/รับตรง61 โควตา บริหารธุรกิจ-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา บริหารธุรกิจ-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์