TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) TCAS ปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายสามัญจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และในปีการศึกษา 2560 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • สำหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในปีการศึกษา 2560 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 17 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (เงื่อนไข โครงการ หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8