TCAS/รับตรง61 โครงการ Active Recruitment พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 โครงการ Active Recruitment พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 มีนาคม – 2 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • (หน้า 4, 6)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • (หน้า 7, 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 9)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาร์ต
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-นานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-นานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์