TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตาวุฒิ ม.6 ราชมงคลกรุงเทพ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตาวุฒิ ม.6 ราชมงคลกรุงเทพ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตาวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • (หน้า 13)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • (หน้า 17)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • (หน้า 20)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารการตลาด
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/นานาชาติ
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • การออกแบบแฟชั่น
  • ธุรกิจอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • (หน้า 27)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมสิ่งทอ
  • นวัตกรรมสิ่งทอ
  • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • (หน้า 31)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT PAT หรือวิชาสามัญ หรือโอเน็ต ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/ หรือทดสอบทักษะเฉพาะ
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: