TCAS/รับตรง61 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตแหล่งฝึกของโรงพยาบาลนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 คน
 • โรงพยาบาลพาน 2 คน
 • โรงพยาบาลดอกคำใต้ 2 คน
 • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 2 คน
 • (รวม 16)
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6