TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา หรือชลบุรี อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หรือ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือ ปวช.3 ในจังหวัดข้างต้น
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • วุฒิ ม.6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • วุฒิ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 105 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์