TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษามลายู
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT หรือ V-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 425
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์