TCAS/รับตรง61 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2561 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มีนาคม – 5 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมนาโน
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อต่อไปนี้
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL / IELTS / CU-TEP
  • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CU-AAT (Math Section) / New SAT (Math) + SAT Subjects (Math 2) / A-Level (Math) / IB (Math)
  • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CU-ATS / SAT Subjects (Physics และ Chemistry) / A-Level (Physics และ Chemistry) / IB (Physics และ Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10