TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 เศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2561 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • มีผลคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
  • TOEFL, IELTS, CU-TEP, New SAT
 • มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
  • CU-AAT, New SAT, SAT Subject Test หรืออื่นๆ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8