TCAS/รับตรง61 วิทยาศาสตร์จิตวิทยา/นานาชาติ คณะจิตวิทยา จุฬา 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 วิทยาศาสตร์จิตวิทยา/นานาชาติ คณะจิตวิทยา จุฬา 2561 (รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL/Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 88 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 91
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT — ได้คะแนนรวมส่วน Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน หรือ
  • New SAT — ได้คะแนนรวมส่วน Math และ Evidence-Based Reading & Writing ไม่ต่ำกว่า 1030
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9