TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต จากสถานศึกษาในเขตจังหวัดนคราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ ไทย สังคม แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย ระหว่าง 18 – 25
 • อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์