TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • หรือศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิต วิทย์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคม และภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 22 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์