TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ TCAS โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตภาคอีสาน
  • หรือ ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตภาคอีสาน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทักษะเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์