สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการสอบตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.)
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน — 40 คน
  • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม — 55 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
  • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ — 25 คน
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์ — 40 คน
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย — 40 คน
  • สาขาวิชาการถ่ายภาพ — 40 คน
  • สาขาวิชาจิตรกรรม / สาขาวิชาประติมากรรม / สาขาวิชาภาพพิมพ์ — 120 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีสุดท้าย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า ณ วันที่สมัคร ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

 • รวม 360 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9