TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรนานาชาติ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ
  • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิมเมอร์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / TOEIC / OUTER / TU-GET / SAT / อื่นๆ
  • หรือทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์