TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มฯ/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มฯ/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย โควตาพื้นที่ เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมาดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตที่ 20 จังหวัดหวัดภาคอีสาน
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมาดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • นครราชสีมา 12 คน
  • ชัยภูมิ 12 คน
  • บุรีรัมย์ 13 คน
  • สุรินทร์ 13 คน
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • นครราชสีมา 6 คน
  • ชัยภูมิ 10 คน
  • บุรีรัมย์ 7 คน
  • สุรินทร์ 7 คน
 • (รวม 80 คน)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์