รับตรง61 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2561

รับตรง61 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2561

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อใน 9 สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 26 มีนาคม 2561
 • (หน้า 3)

สถาบันที่เปิดรับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สายวิทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • และสาขาอื่นที่เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์
 • สายศิลปศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • ครุศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • วิทยาการจัดการ
  • ศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • และสาขาวิชาอื่นที่เป็นวิชาด้านศิลปศาสตร์
 • (หากเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย ถือกำเนิด และมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทา นาทวี สะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื่นที่ข้างต้นเช่นกัน โดยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างต้น โดยมีเวลาศึกษาอยู่ในสถานศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา
 • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรอง
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหนังรับรอง
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • จ.นราธิวาส 13 คน
  • สายวิทยาศาสตร์ 8 คน
  • สายศิลปศาสตร์ 5 คน
 • จ.ปัตตานี 12 คน
  • สายวิทยาศาสตร์ 8 คน
  • สายศิลปศาสตร์ 4 คน
 • จ.ยะลา 8 คน
  • สายวิทยาศาสตร์ 5 คน
  • สายศิลปศาสตร์ 3 คน
 • จ.สตูล 7 คน
  • สายวิทยาศาสตร์ 4 คน
  • สายศิลปศาสตร์ 3 คน
 • จ.สงขลา 4 คน
  • สายวิทยาศาสตร์ 2 คน
  • สายศิลปศาสตร์ 2 คน
 • (รวม 44 คน)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 8)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์