TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง61 +ทุน โครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

  • 9 – 23 มีนาคม 2561

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทย์ และคณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25

จำนวนที่รับ

  • 10 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับตรง61 +ทุน โครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

เว็บไซต์