TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 1 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 1 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โควตานักเรียนกลุ่ม 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • โดย เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
  • หรือ เป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
  • หรือ เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรในหน่วยงานที่กำหนด
 • มีผลการสอบ GAT PAT2
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • 135 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์