โครงการรับตรง เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2557

โครงการรับตรง เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 20 ธันวาคม 2556 – 24 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
    • สาขาวิชาการประถมศึกษา

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทยและบิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ
  • ผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยที่บิดา หรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำลังศึกษาอยู๋ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้ หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน)

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรับได้จากสถานที่สมัคร พร้อมทั้งแสดงเอกสารประกอบการสมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์