TCAS/รับตรง61 โควตา การจัดการโลจิสติกส์ พระจอมลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา การจัดการโลจิสติกส์ พระจอมลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS แบบโควตา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรืออื่นๆที่มีทักษะการคำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • PAT 1 / SAT I / SAT II / ACT / AP Test or AB or BC / A-Level / AS-Level / IGCSE / IB-Diploma / NCEA Lv.2 or 3 / Gaokao / CU-AAT
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • O-NET / CU-TEP / TU-GET / GAT / TOEFL / IELTS / Cambridge English Exams / Gaokao
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์