TCAS/รับตรง61 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
 • อายุ 16 – 24 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT1 ไม่ต่ำกว่า 140 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 140 คะแนน
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์