TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีชื่อใรสำเนาทะเบียนบ้าน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวนที่รับ

 • รวม 440 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์