TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา/เทียบเข้า คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มกราคม – 29 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส.2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8