TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรวิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรวิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 2)

ทุนโครงการที่เปิดรับ

 • ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
  • (หน้า 7)
 • ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์