TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์/กลุ่ม A ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์/กลุ่ม A ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สารสนเทศศึกษา
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
 • เทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การประกอบการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,065 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์