TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบเทียบเข้า คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 30 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สื่อนฤมิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแผนกวิชาตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์