TCAS/รับตรง61 โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การตลาด
  • การประกอบการและการจัดการ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • การแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลำเนา หรือศึกษาในสถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา หรือพัทลุง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 238 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์