โครงการรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557

โครงการรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากรภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 – 26 มกราคม 2557

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และปวส.)
  • มีผลคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ ได้แก่ GAT PAT1 และ PAT2
  • ในกรณีเป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ในกรณีเป็นชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชกาลตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • สถานภาพโสด โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

จำนวนรับ

  • 28 คน (ทุนสวนตัว)

วิธีสมัคร

  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นที่ http://nursepolice.go.th/ หรือ http://nursepolice.thaijobjob.com/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์