TCAS/รับตรง61 ผู้มีทักษะพิเศษ ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีทักษะพิเศษ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ศิลปศึกษา
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • การประกอบการและการจัดการ
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงผลงานและความสามารถ
  • ด้านภาษาไทย
  • ด้านภาษาอังกฤษ
  • ด้านศิลปกรรม
  • ด้านวิชาการ
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการเรียน
 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6