TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 1 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมหลัก
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
  • นิเทศศิลป์
  • (หน้า 8)
  • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • (หน้า 10)
  • การถ่ายภาพ
  • (หน้า 12)
  • จิตรกรรมและมีเดียอาตส์
  • ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
  • ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 95 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15