TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 2561

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 ได้แก่ ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ อังกฤษ เคมี ชีวะ
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • (หน้า 2)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • (หน้า 3)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน และต้องอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ยกเว้นอำนาจเจริญ
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • อุบลราชธานี 17 คน
  • อำนาจเจริญ 7 คน
  • ศรีสะเกษ 21 คน
  • ยโสธร 11 คน
  • (รวม 56 คน)
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
  • อุบลราชธานี 4 คน
  • อำนาจเจริญ 2 คน
  • ศรีสะเกษ 4 คน
  • ยโสธร 2 คน
  • (รวม 12 คน)
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์