TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครในโครงการแนะแนวสัญจรของคณะฯ
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4