TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 TSU Smart Engineering ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับวุฒิปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตัวเองในหัวข้อ งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความยาวไม่น้อยกว่า ครึ่งหน้ากระดาษ A4

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครในโครงการแนะแนวของคณะฯ
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4