TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • จุลชีววิทยา
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 260 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครในโครงการแนะแนวของคณะวิทยาศาสตร์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5