TCAS/รับตรง61 เกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

TCAS/รับตรง61 เกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือเสนอเรียงความ
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครในโครงการแนะแนวของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์