TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 เกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) ม.ทักษิณ-พัทลุง 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

  • 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • (TCAS รอบ 1/2)
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • เกษตรศาสตร์
    • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
    • สัตวศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • รวม 80 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน หรือเสนอเรียงความ
  • ยื่นผลงาน
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • หรือ สมัครในโครงการแนะแนวของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4