TCAS/รับตรง61 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผ่าคือ กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ถิ่น ลีซอลั๊วะ ขมุ ในเขตภูมิลำเนา 15 จังหวัดดังกล่าว
 • ต้องถือกำเนิด และ/หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าวที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่สมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 6 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์