มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS/รับตรง61 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • จีนศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
  • การจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
  • การจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิการทางการบิน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้น Grade 12 หรือ Year 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14