TCAS/รับตรง61 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2561

TCAS/รับตรง61 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนผลการทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ส่วน Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
  • Old SAT (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม SAT ส่วน Critical Reading และ Math ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
  • New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) และได้คะแนนรวม SAT ส่วน Evidence-Based Reading & Writing และ Math ไม่ต่ำกว่า 980 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ อาคารมงกฎสมมติวงศ์ ชั้น 6 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9