TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 5)

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทผลการเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
  • ได้รับรางวัลด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ในระดับจังหวัด ชาติ หรือนานาชาติ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทผู้พิการ
  • มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ดนตรีศึกษา
   • นาฏศิลป์
   • พลศึกษา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ศิลปศึกษา
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาองค์การ
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีสากล
   • ดุริยางค์ไทย
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • วัฒนธรรมศึกษา
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะและการออกแบบ
  • หลักสูตรนิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-โครงการ3+1
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
   • ภาษาจีนธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
   • การจัดการธุรกิจการบิน
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีเซรามิก
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สถิติประยุกต์
   • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  • หลักสูตรครุศาสบัณฑิต
   • การประถมศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละ สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: