รับตรง61 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561

รับตรง61 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 8 มิถุนายน 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ
 • เพศชายหรือ หญิง
 • มีสถานภาพโสด หรือสมรส (ขณะศึกษาต้องไม่ตั้งครรภ์)
 • อายุครบ 18 – 29 ปี บริบูรณ์
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ประเภททุนส่วนตัว 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์