รับตรง61 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2561

รับตรง61 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มกราคม – 9 เมษายน 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นหญิงโสดอายุ 17 – 20 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 60 คน
 • ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์