รับตรง61 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 8 มกราคม – 9 เมษายน 2560
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นหญิงโสดอายุ 17 – 20 ปี
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
  • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

  • ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 60 คน
  • ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน
  • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
  • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE ได้แล้ววันนี้ (กดเลย)