สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS/รับตรง61 โควตาโรงเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มกราคม – 23 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หรือ โรงเรียนที่มีข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ สจล. ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 185 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7