TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มกราคม – 9 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า ด้านช่างทุกสาชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5