รับตรง61 โควตา เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง61 โควตา เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 มกราคม – 11 เมษายน 2561
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
 • ประเภทเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 : สามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ทันที โดยได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00-3.49 : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
 • ประเภทนักกีฬา และนักกิจกรรม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีหนังสือรับรองจากสถาบันว่าเป็นนักกีฬาของสถาบัน หรือเป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบัน หรือสังคม ในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส.
  • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์