TCAS/รับตรง61 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 มกราคม – 2 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มปกติ)

 • กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • บิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • 4 คน
  • (หน้า 2)
 • กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีบิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • ต้องสมัครในโควตาจังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา
  • 24 คน
  • (หน้า 4)

ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ)

 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมัคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีบิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาที่ไม่ใช่อำเภอเมือง ในเขตจังหวัดสตูล และสงขลา ยกเว้นอำเภอจะนะ นาทวี สะบ้ายาย เทพา 6 ปีติดต่อกัน
  • ต้องสมัครในโควตาจังหวัด ที่เป็นภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา
  • 8 คน
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์