รับตรง61 รัฐประศาสนศาสตร์/ภาคสมทบ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

รับตรง61 รัฐประศาสนศาสตร์/ภาคสมทบ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 19 มีนาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตศูนย์ราชการใหม่)
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์